• تهران- البرز- شمال

همان گونه که می دانید و در بسیاری از متون منتشره و مجامع برگزار شده نیز به دفعات بیان گردیده است: براورد عبارت است از محاسبه احجام و اندازه گیری مقادیر مصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه (فعالیت اجرایی خاص) یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجراشده.  به عبارتی ساده، براورد یعنی محاسبه مقادیر عملیات اجرایی که این مقادیر می تواند از جنس مختلف بوده و واحدهای متفاوتی نیز داشته باشند.

براورد فقط مختص عملیات ساختمانی نبوده و این واژه ی کلیدی و مهم در مورد هر عملیاتی که دارای واحد اندازه گیری مشخصی باشد کاربرد وسیع و غیرقابل انکاری دارد. این فعالیت ها می تواند در حوزه ساخت وساز که شامل ساختمان و بنا ها، تأسیسات برقی و میخانیکی، سرک و میدان های هوایی، خطوط انتقال آب و … بوده و یا در دیگر حوزه ها از قبیل خریدوفروش محصولات غذایی،زراعتی، صنعتی، طبی و … قرار داشته باشد؛ بنابراین مفهوم براورد مفهومی گسترده و فراگیر است که همین امر نیز پرداختن به زوایای پیدا و پنهان آن ها آشکارتر می سازد.

معمولاً این نوع محاسبات و تحلیل ها، در یک سری جدول های خاص انجام می گیرد که جداول برآورد و احجام پروژه ها در این جداول شامل جدول تجزیه براورد، خلاصه براورد و جداول بخش مالی که مربوط به بحث برآورد می گرد. گرچه مفهوم جدول براورد BOQ به صورت خاص برای محاسبه هزینه های انجام شده جهت اجرای یک پروژه در طول زمان عملیات اجرایی می باشد و برآورد و پیشنهاد قیمت نیز به منظور تخمین هزینه های پروژه هایی می باشد که در مرحله تصمیم گیری برای ساخت و یا ارائه در یک مناقصه ویا بیدینگ می باشد.

افرادی که این نوع محاسبات را انجام می دهند، انجنیر براورد نامیده می شوند. یک انجنیر براورد با تجربه و کارآمد، علاوه بر اینکه در نقشه خوانی و شناخت مصالح نوین و سنتی و تجهیزات و ابزارآلات ساختمانی و مرتبط با آن تسلط کامل دارد، باید درک خوبی از  ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﯾﻦ ﻭ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ تعمیرات ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ)ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ (ﺍﺷﺮﺍﻑ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺁﯾﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ نرخ هر ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻥ ﻣﻨﺒﻊ )ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

انواع براورد:‌

            با توجه به تعاریف بالا و با رعایت لزوم شناخت هرچه بهتر واژه براورد به برسی روش های مختلف براورد می پردازیم.

ﺍﻧﻮﺍﻉ براورد ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻭﺍﺣﺪﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺯﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩ:

  • براورد بسته
  • براورد باز (تجزیه قیمت ویا انالایز نرخ)

تعریف براورد بسته :‌

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ. ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﮑﯿﺞ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﯾک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯼ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻧﯿﺮﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﺣﻤﻞ ﻭ … ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ نرخ ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺍﺧﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ نرخ نامه ها ﺗﻮﺳﻂ شرکت های تجارتی وارد کننده مواد ساختمانی ویا شرکت های ساختمانی منتشر می گردد.

ﺣﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩ براورد ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ براورد ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ براورد ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻭ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﮐﺎﺭ، ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ براورد ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪ (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ نرخ ﻭﺍﺣﺪ مواد ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ) ﺿﺮﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺁﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﯾﺪ. ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺟﻤﻊ الجبری ﻗﯿﻤﺖ ﺁﯾﺘﻢ ﻫﺎ، قیمت ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ، ﺿﺮﺍﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﺿﺮﯾﺐ اضافی، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻭ جمع آوری تجهیزات ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻠﻮﺱ ﯾﺎ ﻣﯿﻨﻮﺱ قراردادی ﻭ ﯾﺎ انجنیراین ﻣﺸﺎﻭﺭ، ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ،ﺿﺮﯾﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﺿﺮﯾﺐ ﻃﺒﻘﺎﺕ، ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎﺭ) ﺿﺮﺏ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻭﺍﺣﺪﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﯾﺎﺿﯽ، انجنیری ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ انجنیر براورد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ نرخ نامه ها ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯼ فی واحد فهرست نرخ مواد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ، ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ قیمت مواد ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ، ضیاع ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﻬﯿﻪ ﺁﺏ، ﺳﻮﺧﺖ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ براورد ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ: (ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ نرخ نامه ها ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺁﯾﺘﻢ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ، ﯾﮏ ﺷﺮﺡ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺫﯾﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﺘﻢ ﺑﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺍﺯ نرخ نامه های ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ نرخ نامه ها ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ  شرکت های ساختمانی ویا اورگان های دولتی مربوطه ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ نرخ نامه ها ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ).

۱. ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭﯼ، خاک پوری ﻫﺎ، کانکریت ﺭﯾﺰﯼ، ﺳﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ، ﺷﻔﺘﻪ ﺭﯾﺰﯼ، خشت ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۳۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻠﻮﮎ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﮎ سمنتی ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺟﺪﺍﻭﻝ کانکریت.

۲. کار های که به متر مربع انجام می شود٬ مانند پلستر های مختلف داخلی و خارجی٬ کارشی کاری٬ عایق کاری٬ طاق زنی٬ شیشه ٬ اسفالت ٬ نما سازی ٬ سنگ نما و مزائیک ها …

۳. کار های که با متر طول اندازه گیری و محاسبه می شود٬ مانند قرنیزها٬ انواع لوله کشی ها ٬‌ درز های کانکریت ٬‌ خط کشی …

۴. کار های که با وزن محاسبه می شوند٬ مانند عملیات فلزی ٬ سیخ بندی ٬ سمنت …

۵. کار های که با عدد محاسبه می شوند مانند تمامی وسایل برقی ٬‌ لوازم بهداشتی …

۶. کار های که با ترکیب دو واحد محاسبه می گردد مانند کیلوگرام بر متر مکعب برای انتقال خاک ویا تن بر کیلومتر برای حمل مصالح ( سمنت ٬ ریک ٬ مصالح سنگی ٬ خشت و آهن آلات) و …

۷. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ براورد ﻭ تجزیه تحلیل براورد، ﺧﻼﺻﻪ ای براورد یا سمری، صفحه ﻣﺎﻟﯽ ویا ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ … ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻡ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

تعریف براورد باز (تجزیه قیمت ویا انلایز نرخ):‌

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﮊﻩ )ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ( ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﯾﻪ قیمت ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ قیمت ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ، ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺟﺪﺍﻭﻝ براورد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﺗﺠﺰﯾﻪ قیمت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ.

تماس بگیرید